مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Alto Traffico Offer - Dominio Omaggio

1100MB spazio web

80GB di traffico

25 email

10 domini parcheggiabili non inclusa registrazione

10 MySql

5 FTP

10 Sottodomini

IMAP - Antivirus - Anti Spam -MySql - Php

WebMail - Cpanel

Backup Giornaliero

Download Backupثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
B-Business - Dominio Omaggio

4GB di spazio web

35 GB di traffico

IMAP - Antivirus - Anti Spam -MySql - Php

WebMail - Cpanel

60 Giorni Garanzia - Raid - Backup sicurezza - In Cluster

Controlla Tabelle piani

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
B-Corporate - Dominio Omaggio

10.000 MB di spazio web

100 GB di traffico

IMAP - Antivirus - Anti Spam -MySql - Php

WebMail - Cpanel

60 Giorni Garanzia - Raid - Backup sicurezza

Cadenze pagamenti frazionabilie

Controlla Tabelle piani

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
B-Corporate-M - Dominio Omaggio

6.000 MB di spazio web

80 GB di traffico

IMAP - Antivirus - Anti Spam -MySql - Php

WebMail - Cpanel

60 Giorni Garanzia - Raid - Backup sicurezza

Cadenze pagamenti frazionabilie


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
B-Professional - Dominio Omaggio

1100 MB di spazio web

10 GB di traffico

IMAP - Antivirus - Anti Spam -MySql - Php

WebMail - Cpanel

45 Giorni Garanzia - Raid - Backup sicurezza

Controlla Tabelle piani

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
B-Professional-Up - Dominio Omaggio

3300 MB di spazio web

18 GB di traffico

50 IMAP e POP3 account

10 Account ftp aggiuntivi

6 Database Mysql attivabili

15 Sottodomini attivabili inclusi

IMAP - Antivirus - Anti Spam -MySql - Php

WebMail - Cpanel

Backup Giornaliero

Download Backup


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.113.250) وارد شده است.